2015 04 20 – Protokoll för Byastämman

Protokoll Ryd 2015-04-20

 

PROTOKOLL FÖRT VID RYD-BOATORPS BYASTÄMMA I MOHEDA FÖRSAMLINGSHEM DEN 20 APRIL 2015.

40 bybor kom till Byastämman denna aprilkväll, där de flesta av vårblommorna slagit ut, termometern i dag står på ca 15 grader, men man får hålla sig i lä, för nordanvinden är kall!

§ 1. Mötet öppnades av ordföranden Christer Johansson, därefter tände Elsie-Britte ett ljus för Bertil Petersson, som avled i december.
§ 2. Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 3. Till ordförande för mötet valdes Christer Johansson.
§ 4. Till sekreterare för mötet valdes Elsie-Britte Bertilsson.
§ 5. Till att justera dagens protokoll valdes Anders Johansson och Jonas Bertilsson.
§ 6. Kallelsen till mötet ansågs utlyst i behörig ordning.
§ 7. Styrelseberättelsen föredrogs och godkändes.
§ 8. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. 5 249 kronor finns i kassan till 2015.
§ 9. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen och dess kassör.
§ 10. Till styrelsen omvaldes Christer Johansson, ordförande, Einar Andersson, kassör, samt Elsie-Britte Bertilsson, sekreterare.
Till styrelsesuppleanter omvaldes Liselotte Haraldsson och Gudrun Hoff.
§ 11. Till revisorer omvaldes Lennart Johansson och Ove Hoff, samt Lena Ingerwald som revisorsuppleant.
§ 12. Till festkommittén i Kvarneket omvaldes Hans Haraldsson, Jonas Bertilsson, Erik Samuelsson, Johan Bylin och Anders Westström, samt nyvaldes Jan-Olof Johannesson, Morgan Svensson och Sandra Svensson. Hans Haraldsson är sammankallande.
Till ”grötkommittén” för slåttergillet omvaldes Inga Karlsson och Liselotte Haraldsson, samt Jenny Lööv.
§ 13. Till valberedningen omvaldes Hans-Olof Lindahl och Hasse Svensson, samt nyvaldes Anders Johansson, vilken är sammankallande.
§ 14. Aktiviteter i Kvarneket:
– Vårstädning blir det den 27 april klockan 18.00
– Mohedaskolan är där den 7 maj
– Metartävling i Furen den 14 maj klockan 15.00
– Torpvandring den 6 juni, samling vid Kvarneket 08.30. Tag med kaffekorg!
– Midsommarstången kläs kvällen före midsommarafton, den 18:e, samling vid Kvarneket klockan 18.00. Tag gärna med blommor, som du plockat innan du kommer!
– Midsommarfesten blir den 19 juni klockan 14.00
– Slåttergillet är i år den 25 augusti klockan 18.00
– Friluftsgudstjänst blir det den 30 augusti klockan 16.00
– En bouletävling anordnas i augusti/september. Tid meddelas senare.
– Vi hugger och sätter upp julgranen den 28 november. Tid meddelas senare.
– Julen dansas ut den 9 januari 2016 klockan 15.00.
Lappar sätts upp på anslagstavlorna i god tid.
§ 15. Övriga frågor:
– De projektarbetare som vi lånat via Skogsvårdsstyrelsen har utfört mycket arbete åt oss, både i Kvarneket och utefter torpslingan. De har bl.a. bytt ut stolpar och sedan byggt en grill med bänkar runt eldstaden nere vid Furen, vid ”Gretas brygga”. Kostnaden för grill och bänkar har vi fått via Leader Linné.
– Vi ska sätta upp nummer på torpstolparna när vi går torpvandringen den 6 juni.
– Frågan kom upp om vi fått någon information lämnats angående Grännaforsa gruppboende, som enligt tidningen skall bli ett boende för asylsökande. Ingen information har lämnats. Det är många lösspringande katter runt Grännaforsa. Gunnel Nordahl tar kontakt med Stefan, tidigare chef på Grännaforsa gruppboende, om hur det kommer att bli med boende för asylsökande, samt om det rör sig om katter, som någon av de boende lämnat kvar.
Leif Jönsson, ”Bredbands-Jönsson” informerade om fibernätet.
– Den nya cykelvägen mellan Moheda och Sjöanäs diskuterades. En skylt som blinkar när någon korsar vägen behöver sättas upp.
Mia Andersson tar över Grannsamverkan efter Einar Andersson. – – En lista skickas runt, där alla bybor skriver sin mailadress och telefonnummer.
– Belysning i backen från Ryd till Grännaforsa saknas, vilket gör det otryggt att gå där i mörker. Frågan tages upp med Hagart Valtersson.
– Kvarneketskylten ska sättas upp i samband med vårstädningen på måndag.
– Maria Fransson tackade för inflyttningsblomman familjen fick.
– Vår webbmaster, Björn Möller, berättade om vad som är på gång med hemsidan.
– Byborna tycker att när lappar angående olika aktiviteter sätts upp på anslagstavlorna, ska vi även skriva dit adressen till vår hemsida: www.ryd-boatorp.se

Dag som ovan
Elsie-Britte Bertilsson

Justeras:
Anders Johansson   Jonas Bertilsson