Torpinventeringar

 

Inventeringar har gjorts av en hel del organisationer och även privatpersoner. Vi ska försöka bena ut vilka dessa är och under vilka tidsperioder som de var aktiva.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

En av de tidigaste inventeringarna som gjordes publicerades i form av en bok.

Ryd-Boatorp-ntro Ryd-Boatorp-karta Ryd-Boatorp-boken

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Mellan åren 2004-2007 samt hösten 2009 genomfördes ett större projekt i hela länet som gick ut på att hitta tidigare okända forn- och kulturminnen. De fynd som även gjorts av olika organisationer och privatpersoner men inte registrerat sina fynd hos Smålands Museum och i förlängningen Riksantikvarieämbetet togs då med i den mån man antingen hittade dem på nytt eller tog kontakt med de olika hembygdsföreningarna. I Ryd-Boatorp var man förmodligen med vid två tillfällen. De som låg bakom initiativet var Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Smålands Museum samt under 2004 även EFS-rådet.

Kartbladen som gäller vår region är:
Moheda SV och SÖ  –  Härlöv NV, NÖ, SV och SÖ.
Se Gula kartan. Lantmäteriets Fastighetskarta i skala 1:10 000 – vilket innebär att 10 cm = 1 km.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Här kommer att bli en förteckning över samtliga torp och olika minnesplatser som funnits och finns i området. Rent musealt finns en gräns som skiljer fornminnen från kulturminnen och den går 1799/1800. I januari 2014 trädde den nya kulturmiljölagen (1988:950) i kraft. En viktig skillnad gentemot kulturminneslagen är att man nu infört en kompletterande tidsbestämmelse, 1850. Det betyder att allt fram till 1850 är garanterat skyddat.

För vår del torde gränsen däremot ligga betydligt närmare vår tid, kanske rentav bara 50 år bort. Det kan ju vara bra att på ett enkelt sätt kunna få fram informationen som behövs t ex genom intervjuer. Medan en 100 års gräns mestadels ger spekulationer och gissningar.

Vi kommer att t ex beskriva, i den mån de finns och var:
##Backstugor
##Broar / Valvbroar resp. Överkragade
##Brott och Täkter
##Brunnar och Kallkällor
##Fossil åkermark
##Fångstgropar, t ex Rävfällor
##Förvaringsanläggningar
##Gravrösen
##Gränsmärken
##Hägnader och Stensträngar
##Hällkistor
##Industriminnen – Allmänt
##Industrilämningar – Glas
##Industrilämningar – Sten
##Industrilämningar – Trä
##Järnvägar, nedlagda
##Kanaler
##Kolbottnar och Kolarkojor
##Kvarnlämningar / Dammvallar
##Linbastar (Linbastu dvs där man beredde lin)
##Minnesstenar, t ex Runstenar
##Okänd användning
##Platser med tradition
##Skärvstenshögar
##Terassodlingar
##Tjär- och Beckframställningsplatser
##Torplämningar – Husgrunder, Ekonomibyggn.grunder
##Torplämningar – Jordkällare
##Vägar, Fägator och Hålvägar
##Vägmärken, t ex Milstenar
##Älvkvarnar
##Övriga fynd, bl a stenbryggor
##Övrigt – Arbetsredskap, Övergivna
##Övrigt – Bilkyrkogård el. motsvarande, Övergivna
##Övrigt – Kartor och Kartmateriel
##Övrigt – Reservat av olika slag
##Övrigt – Recept – Lokala
##Övrigt – Vardagsfynd på fel ställe

Öppna brunnar är extra viktigt att ha koll på då de är en stor fara för de som vistas i naturen.