2017 04 26 – Protokoll för Byastämman

PROTOKOLL FÖRT VID RYD-BOATORPS BYASTÄMMA I MOHEDA FÖRSAMLINGSHEM DEN 26 APRIL 2017.

 

30 bybor kom till Byastämman denna kyliga aprilkväll och trots att vårvärmen saknas, har en hel del vårblommor slagit ut. I dag är mulet och vinden är kall.

1. Mötet öppnades av ordföranden Christer Johansson.

2. Dagordningen föredrogs och godkändes.

3. Till ordförande för mötet valdes Christer Johansson.

4. Till sekreterare för mötet valdes Elsie-Britte Bertilsson.

5. Till att justera dagens protokoll valdes Kajsa Reinholdsson och Pernilla Bertilsson.

6. Kallelsen till mötet ansågs utlyst i behörig ordning.

7. Styrelseberättelsen föredrogs och godkändes.

8. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. 14 571 kronor finns i kassan till 2017.

9. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen och dess kassör.

10. Till styrelsen omvaldes Christer Johansson, ordförande, Einar Andersson, kassör, samt Elsie-Britte Bertilsson, sekreterare.

Till styrelsesuppleanter omvaldes Liselotte Haraldsson och Gudrun Hoff.

11. Till revisorer omvaldes Lennart Johansson och Ove Hoff, samt Lena Ingerwald som revisorsuppleant.

12. Till festkommittén i Kvarneket omvaldes Hans Haraldsson, Erik Samuelsson, Johan Bylin, Anders Westström, Jan-Olof Johannesson, Morgan Svensson och Sandra Svensson, samt nyvaldes Maria och Magnus Fransson. Hans Haraldsson är sammankallande.

Till ”grötkommittén” för slåttergillet omvaldes Inga Karlsson och Liselotte Haraldsson, samt Jenny Lööv.

13. Till valberedningen omvaldes Hans-Olof Lindahl, Hasse Svensson och Anders Johansson, vilken är sammankallande.

14. Aktiviteter i Kvarneket:

Vårstädning blir det den 2 maj klockan 18.00

Metartävling i Furen den 25maj klockan 15.00

Torpvandring den 6 juni, samling vid Kvarneket 08.30. Tag med egen fikakorg!

Midsommarstången kläs kvällen före midsommarafton, den 22 juni, samling vid Kvarneket klockan 18.00. Tag gärna med blommor, som du plockat innan du kommer!

Midsommarfesten blir den 23 juni klockan 14.00

Slåttergillet är i år den 21 augusti klockan 18.00

Vi hugger och sätter upp julgranen den 2 december. Tid meddelas senare.

Julen dansas ut den 7 januari 2018 klockan 15.00.

Lappar sätts upp på anslagstavlorna i god tid.

15. Övriga frågor:

Eventuellt ordnas ett julbord i Ryssby även i år. Styrelsen återkommer med information.

Nytt staket ska sättas upp på framsidan av Kvarneket. Det gamla staketet tas ner hösten 2017, och det nya sätts upp under våren 2018. Einar Andersson och Hans Lindahl tar fram förslag på hur staketet ska se ut och skickar bilder till Björn Möller, vilken lägger in dem på nätet. Förslagen diskuteras på slåttergillet i augusti.

Originalprotokoll och andra handlingar ligger fortfarande kvar inne på Kronobergsarkivet i Växjö.

Byakistan finns hos Einar Andersson och i den finns kopior, gamla brev m.m.

Frågan om hastighetsbegränsning i Ryd kom upp. Vi drev den frågan ända upp i regeringen och fick nej 1983. Anders Johansson fick i uppdrag att undersöka möjligheten att nu kunna få en hastighetsbegränsning samt rapporterar till Byalaget.

När det gäller grannsamverkan är Mia Andersson fortfarande kontaktperson. En ny maillista fylldes i av dem som var närvarande.

Det beslutades att bänkarna i Kvarneket ska bytas ut och nya byggs vid vårstädningen den 2 maj. Även det gamla dansgolvet som ligger framför boulebanan ska tas bort, då plankorna är ruttna. Detta görs också i samband med vårstädningen.

Björn Möller vill ha in bilder på gamla hus och de familjer som bodde där. Han vill även ha bilder på nya hus och familjerna där.

Christer informerade om mötet som hållits angående Furen/Dansjöns FVO. Man har fiskat upp 500-600 kg skräpfisk och därmed reducerat vitfisken och de små abborrarna, de blir inte större. Bottengarn och ryssjor har använts i Furen, för att få balans mellan rovfisk och vitfisk.

Christer berättade också om en pimpeltävling i Furen.

Vår webbmaster, Björn Möller vill ha hjälp med hemsidan.

16. Mötet avslutades av Christer, som tackade de närvarande för visat intresse och hälsade Samuel Palmblad från Kulturparken Småland välkommen. Samuel berättade en del om kalla kriget och olyckan i Klintaberget.

Byastämman avslutades med smörgåstårta, kaffe och kaka.

 

Dag som ovan

Elsie-Britte Bertilsson

 

Justeras:

Kajsa Reinholdsson    –    Pernilla Bertilsson